भागु होआ गुरि संतु मिलाइिआ / अर्जुन देव

भागु होआ गुरि संतु मिलाइिआ / अर्जुन देव
भागु होआ गुरि संतु मिलाइिआ।।
प्रभु अबिनासी घर महि पाइिआ।।
सेवा करी पलु चसा न विछुड़ा जन नानक दास तुमारे जीउ।।4।।
हउ घोली जीउ घोलि घुमाई जन नानक दास तुमारे जीउ।।1।।

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *